Grid star
litigii

IOHANNIS INVINGE LA CCR – Legea contestata de presedinte, neconstitutionala

Lumea Banilor prezinta Decizia 685/2020 privind solutionarea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic, obiectie formulata de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.

In motivarea obiectiei de neconstitutionalitate se sustine ca legea criticata contravine art.1 alin.(5) referitor la principiul legalitatii, art.126 alin.(6) privind controlul judecatoresc al actelor administrative ale autoritatilor publice, pe calea contenciosului administrativ, art.136 alin.(3) si (4) referitoare la bunurile proprietate publica, precum si art.147 alin.(4) din Constitutie.

Se arata ca prevederile art.I pct.2 din legea criticata modifica dispozitiile art.13 alin.(1) din Legea nr.165/2013, instituind, in esenta, exceptii de la regula restituirii in natura a terenurilor forestiere pe vechile amplasamente.

In acest sens, se sustine ca, daca in ceea ce priveste situatia terenurilor care au fost in proprietatea statului inainte de anul 1948 se prevede parcurgerea procedurii de trecere a terenurilor din domeniul public al statului in cel privat al acestuia, in cazul terenurilor care au intrat in proprietatea statului dupa anul 1948, norma cuprinsa in teza a III-a a alin.(1) al art.13 din Legea nr.165/2013 este neclara, intrucat din redactarea acesteia rezulta ca ar fi posibila trecerea de drept a terenurilor din domeniul public in cel privat al statului, fara parcurgerea unei proceduri administrative de trecere interdomeniala, ceea ce contravine dispozitiilor Codului administrativ ce prevad parcurgerea unei proceduri administrative de trecere a unui bun din domeniul public al statului in cel privat al acestuia si, implicit, celor ale art.1 alin.(5) din Constitutie.

Pe de alta parte, se sustine ca din redactarea normei criticate rezulta ca restituirea terenurilor forestiere aflate la data solutionarii cererii in domeniul public al statului, si care este in mod intrinsec afectat unei utilitati publice, se va face direct din domeniul public al statului, ceea ce contravine dispozitiilor art.136 alin.(4) din Constitutie, precum si celor din Codul civil, potrivit carora bunurile proprietate publica sunt inalienabile.

Presedintele mai arata ca, potrivit prevederilor art.I pct.2 [cu referire la art.13 alin.(1) teza a treia] din legea criticata, restituirea terenurilor forestiere care au intrat in proprietatea statului dupa anul 1948 se face de catre comisiile locale si judetene de fond funciar, respectiv de catre comisia de fond funciar a Municipiului Bucuresti, in temeiul prevederilor legale in vigoare.

Pe de alta parte, potrivit art.I pct.1 din legea criticata, care modifica art.6 alin.(5) din Legea nr.165/2013, se instituie o procedura de trecere din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a terenurilor forestiere care au fost in proprietatea statului inainte de anul 1948 si care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, procedura ce va fi demarata de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, la propunerea comisiilor judetene de fond funciar sau, dupa caz, a comisiei de fond funciar a Municipiului Bucuresti.

CCR a admis obiectia de neconstitutionalitate formulata de Klaus Iohannis si a constatat ca prevederile art.I din Legea pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic sunt neconstitutionale.

Iata pasaje din decizia CCR, pe care o atasam integral la finalul articolului:

"In prezenta cauza, Curtea retine ca art.13 alin.(1) teza intai din Legea nr.165/2013, astfel cum a fost modificat prin art.I pct.2 din legea criticata, mentine solutia reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere pe alte amplasamente de pe raza unitatii administrativteritoriale, atunci cand restituirea pe vechile amplasamente nu este posibila si, in acord cu Decizia Curtii Constitutionale nr 395 din 13 iunie 2017, anterior citata, trimite expres, numai cu privire la terenurile forestiere care s-au aflat in proprietatea statului roman inainte de anul 1948, la dispozitiile art.6 alin.(5) din Legea nr.165/2013, care se refera la procedura schimbarii regimului juridic al terenurilor ce fac obiectul restituirii, aflate in proprietatea publica a statului, si trecerii acestora, in conditiile legii, in proprietatea privata a statului, pentru a fi afectate restituirii in natura [art.I pct.2 din legea criticata cu referire la teza a doua a art.13 alin.(1) din Legea nr.165/2013, astfel cum a fost modificat prin norma criticata].

In schimb, textul modificator nu mai precizeaza in mod expres ca restituirea terenurilor forestiere care au intrat in proprietatea statului dupa anul 1948, respectiv terenurile proprietate privata ce au facut obiectul nationalizarii, se face cu respectarea prevederilor art.6 alin.(5) din Legea nr.165/2013, respectiv numai dupa trecerea prealabila a acestor terenuri din domeniul public in domeniul privat al statului, in conditiile legii[art.I pct.2 din legea criticata cu referire la teza a treia art.13 alin.(1) din Legea nr.165/2013, astfel cum a fost modificat prin norma criticata].

Contravine dispozitiilor constitutionale

In aceste conditii, Curtea retine ca redactarea normei legale criticate este neclara si permite interpretarea ca pentru restituirea terenurilor forestiere aflate in proprietatea publica a statului dupa anul 1948 nu mai este necesar transferul interdomenial (din domeniul public in domeniul privat al statului), prealabil retrocedarii, aspect ce este de natura sa contravina dispozitiilor art.136 alin.(4) din Legea fundamentala, prin afectarea regimului juridic al dreptului de proprietate publica si, pe cale de consecinta, contravine si dispozitiilor constitutionale cuprinse in art.1 alin.(5) referitoare la respectarea Constitutiei si a suprematiei sale.

Asadar, restituirea directa a unor terenuri forestiere aflate in proprietatea publica a statului lipseste de eficienta dispozitiile art.136 alin.(4) din Constitutie, potrivit carora bunurile proprietate publica sunt inalienabile, acest caracter juridic al dreptului de proprietate publica determinand imposibilitatea instrainarii lor, fiind scoase din circuitul civil general. (…)

Avand in vedere faptul ca, pe de o parte, terenurile forestiere nu fac obiectul exclusiv al proprietatii publice, potrivit art.136 alin.(3) din Constitutie si a legii organice in materie, respectiv Codul silvic, iar, pe de alta parte, acest act normativ nu interzice dezafectarea terenurilor forestiere din domeniul public al statului si trecerea acestora in domeniul sau privat, prin decizia autoritatii competente, Curtea retine ca aceste terenuri pot fi destinate reconstituirii dreptului de proprietate privata, in conditiile legii speciale, insa numai dupa trecerea lor in domeniul privat al statului, in conditiile art.361 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. In acelasi sens este si jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv Decizia 748 din 4 noiembrie 2015, anterior citata, paragrafele 26-28).

Se eludeaza controlul judecatoresc

Prin urmare, avand in vedere cele statuate in deciziile anterior mentionate, precum si in Decizia nr.1 din 10 ianuarie 2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.123 din 19 februarie 2014, paragraful 180, Curtea mai retine ca, in prezenta cauza, in lipsa transferului interdomenial al terenurilor supuse retrocedarii, prin hotarare a Guvernului, in conditiile legii, se eludeaza controlul judecatoresc asupra actelor administrative (hotarari de Guvern) de trecere a bunurilor respective din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, exercitat in temeiul art.361 alin.(1) si in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.154 din 7 decembrie 2004, control garantat prin art.126 alin.(6) din Constitutie.

De asemenea, avand in vedere cele statuate prin Decizia nr.395 din 13 iunie 2017, anterior citata, Curtea mai retine ca este intemeiata si critica privind incalcarea art.147 alin.(4) din Constitutie, deoarece nu sunt respectate deciziile Curtii Constitutionale cu privire la restituirea terenurilor forestiere apartinand domeniului public al statului, care trebuie sa se realizeze numai dupa trecerea prealabila a acestor terenuri in domeniul privat al statului, in conditiile legii. 48. In concluzie, Curtea retine ca restituirea terenurilor forestiere care au intrat in proprietatea statului dupa anul 1948, fara trecerea prealabila a acestora din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in conditiile legii, solutie preconizata prin art.I pct.2 din legea criticata, care modifica art.13 alin.(1) din Legea nr.165/2013, aduce atingere dispozitiilor art.1 alin.(5) referitor la principiul legalitatii, art.126 alin.(6) privind controlul judecatoresc al actelor administrative ale autoritatilor publice, pe calea contenciosului administrativ, art.136 alin.(4) referitor la bunurile proprietate publica, precum si ale art.147 alin.(4) din Constitutie”.

*Cititi aici decizia CCR

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani