Grid star
litigii

KLAUS IOHANNIS SESISEAZA CCR – Legea care l-a nemultumit pe presedinte

Klaus Iohannis este nemultumit de o lege adoptata de Parlament si o ataca la Curtea Constitutionala.

Presedintele a trimis Curtii Constitutionale miercuri, 20 aprilie 2022, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare.

Iata sesizarea:

"Domnului VALER DORNEANU
PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
 

In temeiul dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie si ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, formulez urmatoarea

 SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE

asupra
Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice ‘Gheorghe Ionescu-Sisesti’ si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare

 
In data de 2 aprilie 2022, Parlamentul a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice ‘Gheorghe Ionescu-Sisesti’ si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare (L212/2021; PL-x nr. 395/2021).
Prin continutul sau normativ, legea dedusa controlului de constitutionalitate contravine dispozitiilor art. 1 alin. (5), ale art. 120 alin. (1), precum si ale art. 147 alin. (4) din Constitutie, pentru motivele prezentate in cele ce urmeaza.

  1. Incalcarea dispozitiilor 1 alin. (5) din Constitutie

Prin art. I pct. 8 al legii deduse controlului de constitutionalitate, dupa anexa nr. 8.17 se introduce o noua anexa, anexa nr. 8.18, cu urmatorul cuprins: ‘Anexa nr. 8.18 Suprafetele de teren din domeniul public al statului, aflate in administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala – IBNA Balotesti, Judetul Ilfov, care au facut obiectul legilor fondului funciar si se scad din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului in baza Deciziei civila nr. 291/R din 03.02.2011 emisa de Tribunalul Bucuresti’. In cuprinsul acestei anexe sunt descrise locul unde este situat terenul (comuna Balotesti), caracteristicile tehnice al terenului (tarlaua, parcela, inclusiv categoria de folosinta de vegetatie forestiera si suprafata de 2,0000 ha).
De asemenea, prin art. I pct. 9 al legii deduse controlului de constitutionalitate, dupa anexa nr. 10.2 se introduc trei noi anexe 10.3-10.5.
Astfel, Anexa nr. 10.3 - intitulata ‘Terenurile din domeniul public al statului, aflate in administrarea unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare, aferente constructiilor care intra sub incidenta Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care trec in domeniul privat al comunelor/oraselor si in administrarea consiliilor locale in vederea aplicarii art. 36 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare’ - cuprinde denumirea unitatii de cercetare-dezvoltate (Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala - IBNA Balotesti), sediul si suprafata de 0,3586 ha.

Criticiile

Corelativ, Anexa nr. 10.4 - intitulata ‘Terenurile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala – IBNA Balotesti, judetul Ilfov, aferente constructiilor care intra sub incidenta Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care trec in domeniul privat al comunei Balotesti si in administrarea consiliului local in vederea aplicarii art. 36 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare’ - cuprinde locul unde este situat terenul (comuna Balotesti) si caracteristicile tehnice ale terenului ( nr. carte funciara, tarlaua, parcela, categoriile de folosinta, curti-constructii si drum, precum si suprafata de 0,3586 ha).
Consideram insa ca pct. 8 si pct. 9 cu privire la anexele 10.3 si 10.4 al art. I din legea criticata contravin art. 1 alin. (5) din Constitutie, in componenta sa referitoare la calitatea legii, intrucat aceste anexe nu au un temei-cadru in corpul actului normativ modificator ori in cel in vigoare. Necesitatea existentei unui temei-cadru in actul normativ izvoraste chiar din structura logico-juridica a unei norme de drept, care, indiferent de formularea ei literala, trebuie sa asigure acele elemente structurale precum ipoteza, dispozitia si sanctiunea normei. Dintre acestea, partea indispensabila a normei juridice o reprezinta dispozitia, care trebuie sa prescrie conduita pe care trebuie sa o realizeze cei carora li se adreseaza norma. Iar daca din titlul si continutul anexelor criticate se pot contura anumite ipoteze, prin lipsa unui temei-cadru in corpul actului normativ nu se poate complini existenta dispozitiei ca element structural al normei juridice.
In acest sens, precizam ca normele de tehnica legislativa au in vedere si situatia actului normativ cu anexe, art. 57 din Legea nr. 24/2000 impunand ca:
‘(1) La redactarea textului unui proiect de act normativ se pot folosi, ca parti componente ale acestuia, anexe care contin prevederi ce cuprind exprimari cifrice, desene, tabele, planuri sau altele asemenea.
(2) Pot constitui anexe la un act normativ reglementarile ce trebuie aprobate de autoritatea publica competenta, cum sunt: regulamente, statute, metodologii sau norme cu caracter predominant tehnic.
(3) Anexa trebuie sa aiba un temei-cadru in corpul actului normativ si sa se refere exclusiv la obiectul determinat prin textul de trimitere.
(4) Textul-cadru de trimitere trebuie sa faca, in finalul sau, mentiunea ca anexa face parte integranta din actul normativ; daca sunt mai multe anexe, in finalul actului normativ se include un articol distinct, cuprinzand aceeasi mentiune, insotita de nominalizarea expresa a tuturor anexelor.
(5) Titlul anexei cuprinde exprimarea sintetica a ideii din textul de trimitere.
(6) Daca sunt mai multe anexe, acestea se numeroteaza cu cifre arabe, in ordinea in care au fost enuntate in textul proiectului’.

Scaderea bunurilor din inventar

Or, in corpul legii criticate nu exista dispozitii care sa prevada: scaderea bunurilor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public al statului si din administrarea unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare in domeniul privat al comunelor/oraselor si in administrarea consiliilor locale, ori trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala – IBNA Balotesti in domeniul privat al comunei Balotesti si in administrarea consiliului local.
Fata de cele de mai sus, rezulta ca art. I pct. 8 si 9 din legea criticata contravin art. 1 alin. (5) din Constitutie prin raportare la art. 57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.

  1. Incalcarea dispozitiilor art. 120 si art. 147 alin. (4) din Constitutie

Mai mult, daca s-ar putea interpreta ca, in absenta unui temei-cadru in corpul actului normativ, in privinta terenurilor vizate in continutul anexelor nr. 10.3 si 10.4. de la art. I pct. 9 din legea criticata ar opera transferul dreptului de proprietate exclusiv in virtutea titlului anexelor, acest aspect ar fi de natura sa contravina art. 120 din Constitutie si, implicit, art. 1 alin. (4) si art. 147 alin. (4) din Constitutie.
Astfel, prin utilizarea in titlul anexei nr. 10.3 a sintagmei ‘care trec in domeniul privat al comunelor/oraselor si in administrarea consiliilor locale’ si in titlul anexei nr. 10.4 a sintagmei ‘care trec in domeniul privat al comunei Balotesti si in administrarea consiliului local’ este incalcat principiul autonomiei locale.
Potrivit art. 139 alin. (2) din Codul administrativ, hotararile privind dobandirea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie. Totodata, art. 87 alin. (5) din Codul administrativ prevede ca autoritatile administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele financiare, precum si de bunurile proprietate publica sau privata ale unitatilor administrativ-teritoriale, in conformitate cu principiul autonomiei locale.
Or, in cauza, lipsa manifestarii de vointa a Consiliului local Balotesti atat cu privire la dobandirea dreptului de proprietate, cat si cu privire la administrarea terenurilor respective atrage incalcarea art. 120 alin. (1) din Constitutie, ce consacra principiul autonomiei locale.
Subliniem ca in jurisprudenta constitutionala s-a retinut ca inexistenta acordului unitatilor administrativ-teritoriale in ceea ce priveste transferul bunurilor in patrimoniul acestora, inclusiv al celor din domeniul public, reprezinta o incalcare a principiului constitutional al autonomiei locale, reglementat prin art. 120 alin. (1) din Constitutie (Decizia nr. 384/2019).
Fata de cele de mai sus, rezulta ca atribuirea unui astfel de efect titlului anexelor criticate, in absenta unui temei-cadru in corpul actului normativ, contravine nu numai art. 1 alin. (5) din Constitutie, ci si art. 120, ce consacra principiul autonomiei locale, precum si art. 147 alin. (4) din Constitutie, avand in vedere jurisprudenta constitutionala in materie.
In considerarea argumentelor expuse, va solicit sa admiteti sesizarea de neconstitutionalitate si sa constatati ca Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice ‘Gheorghe Ionescu-Sisesti’ si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare este neconstitutionala”.

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani