Grid star
litigii

DECIZIE PE DREPTURILE SALARIALE – Inalta Curte a transat problema (Document)

Lumea Banilor prezinta Decizia 7/2021 prin care Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condus de presedinta instantei, Corina Corbu, a luat in discutie sesizarea Curtii de Apel Iasi - Sectia litigii de munca si asigurari sociale cu privire la drepturile salariale ale personalului didactic.

Curtea de Apel Iasi a dispus, prin Incheierea din 2 noiembrie 2020, in Dosarul nr. 175/89/2020 sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la urmatoarea chestiune de drept:

-drepturile salariale reglementate de dispozitiile art. 5 (gradatie de merit) si art. 8 (majorarea de 10% a salariului de baza de care beneficiaza personalul didactic care indeplineste functia de diriginte, invatatorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru invatamantul primar, profesorii pentru invatamantul prescolar) din anexa nr. I - Familia ocupationala de functii bugetare "Invatamant" capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea-cadru nr. 153/2017), sunt incluse in categoria "celelalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar", astfel incat, in temeiul dispozitiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018), incepand cu 1 ianuarie 2019, se mentin cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018 sau intra sub incidenta dispozitiilor art. 38 alin. (4/1) din Legea-cadru nr. 153/2017?

Procesul

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Vaslui - Sectia civila cu nr. 175/89/2020 din 27 ianuarie 2020, reclamantul Sindicatul Liber Invatamant Zona (...), in numele si pentru membrii de sindicat reprezentati, a solicitat obligarea paratei Gradinita cu program prelungit (...) la calcularea si plata diferentelor de drepturi salariale, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, ca urmare a cresterii salariului de baza in plata obtinut prin aplicarea dispozitiilor art. 38 alin. (3) lit. a) si d), precum si prin aplicarea art. 38 alin. (4/1) din Legea-cadru nr. 153/2017], cu un procent de 25% corespunzator gradatiei de merit si cu un procent de 10% corespunzator functiei de diriginte/profesor pentru invatamantul primar, conform prevederilor art. 5 si art. 8 din anexa nr. I - Familia ocupationala de functii bugetare "Invatamant" capitolul I lit. B - Reglementari specifice personalului didactic din invatamant din Legea-cadru nr. 153/2017, obligarea la calculul si plata acestor majorari/cresteri salariale in raport cu salariul de baza lunar stabilit potrivit pct. 1, pana la data la care membrii de sindicat nu vor mai indeplini conditiile legale in vigoare pentru acordarea acestora, si plata acestor diferente salariale actualizate in functie de coeficientul de inflatie, pana la data efectiva a platii, precum si plata dobanzii legale penalizatoare aferente acestor drepturi banesti, pentru aceeasi perioada.

Motivarea actiunii

In motivarea actiunii se arata ca membrii de sindicat ocupa posturi de personal didactic in cadrul Gradinitei cu program prelungit Y, respectiv educatori, si beneficiaza de drepturile salariale aferente gradatiei de merit si functiei de diriginte/educator. Incepand cu 1 ianuarie 2019, angajatorul a calculat si platit drepturile salariale aferente gradatiei de merit si dirigentiei ca sporuri/indemnizatii, respectiv ca procent din salariul de baza aferent lunii decembrie 2016, cu toate ca, in mod evident, acestea nu reprezinta nici sporuri, nici indemnizatii, ci cresteri ale salariului de baza, astfel cum este stipulat in prevederile amintite ale Legii-cadru nr. 153/2017.
Reclamantul a sustinut ca legiuitorul, prin prevederile speciale cuprinse in anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017, a instituit o natura juridica noua pentru o serie de elemente ale salariului, respectiv cresterea corespunzatoare gradatiei de merit, majorarea corespunzatoare invatamantului special, majorarea pentru predarea in regim simultan, majorarea corespunzatoare functiei de diriginte, si ca, de la 1 ianuarie 2019, cresterea salariului de baza prevazuta de art. 5 si art. 8 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017 trebuia calculata in raport cu salariul de baza detinut.

Adresa ministerului Muncii

Precizeaza ca prin Adresa nr. 343 din 28 februarie 2019 a Ministerului Muncii si Justitiei Sociale se arata ca prevederile art. 4, 7 si 8 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017 stipuleaza faptul ca personalul didactic din invatamantul special, cel care asigura predarea simultana si cel care indeplineste functia de diriginte, invatator, beneficiaza de o majorare a salariului de baza si ca aceste drepturi nu intra sub incidenta art. 34 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018.
Aceeasi este opinia si in privinta gradatiei de merit, cu mentiunea expresa ca acesteia i se aplica metodologia si criteriile de acordare elaborate de catre minister.
Concluzionand, se sustine ca atat plata activitatii pentru dirigentie, cat si cea pentru gradatia de merit reprezinta cresteri ale salariului de baza, fiind parti intrinseci ale acestuia, iar salariul de baza cuprinzand predarea simultana, gradatia de merit si dirigentia reprezinta baza de calcul pentru sporurile si indemnizatiile definite astfel de lege. Mai arata ca gradatia de merit este o distinctie si nu a avut niciodata statutul de spor sau indemnizatie.

S-a cerut respingerea actiunii

Parata Gradinita cu program prelungit a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, aratand ca, potrivit art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017, incepand cu data de 1 iulie 2017, se mentin in plata la nivelul acordat in luna iunie 2017, pana la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de baza, precum si cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice.
Prin Decizia nr. 41 din 4 iunie 2018 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 819 din 25 septembrie 2018 (Decizia nr. 41 din 4 iunie 2018), in interpretarea si aplicarea prevederilor art. 33 si art. 34 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015), si ale art. 1 alin. (1), (2) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, aprobata prin Legea nr. 152/2017 (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2016), s-a stabilit ca, incepand cu 1 ianuarie 2017, cuantumul sporurilor si indemnizatiilor prevazute pentru personalul din invatamant se determina prin raportare la salariul de baza acordat in luna decembrie 2016, fara a include majorarea prevazuta de art. 34 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, s-a mai sustinut in instanta.
Prevederi similare se regasesc si in art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018.

Tribunalul Vaslui a admis actiunea

Prin Sentinta civila nr. 489 din 25 iunie 2020, Tribunalul Vaslui - Sectia civila a admis actiunea si a obligat parata sa calculeze si sa achite membrilor de sindicat diferentele de drepturi salariale reprezentand gradatia de merit de 25% si majorarea de 10% pentru functia de diriginte/invatator, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 si pana la data pronuntarii, raportate la salariul de baza, ca urmare a cresterii salariului de baza in plata [obtinut prin aplicarea art. 38 alin. (3) lit. a) si d) si art. 38 alin. (4/1) din Legea-cadru nr. 153/2017], actualizate in functie de coeficientul de inflatie, la care se adauga dobanda legala penalizatoare aferenta pana la data platii efective.

Motivarea instantei de fond

Prima instanta a retinut ca, incepand cu data de 1 iulie 2017, salarizarea personalului pentru familia ocupationala de functii bugetare "Invatamant" se realizeaza in baza dispozitiilor anexei nr. I din Legea-cadru nr. 153/2017. In privinta modului de stabilire a salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, a indemnizatiilor de incadrare si a indemnizatiilor lunare, conform art. 12 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, este de precizat ca salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile, soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare si indemnizatiile lunare se stabilesc potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 si anexelor nr. I-IX din lege, astfel incat, impreuna cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, sa se incadreze in fondurile aprobate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile de personal, in vederea realizarii obiectivelor, programelor si proiectelor stabilite.
Prin art. 24 din Legea-cadru nr. 153/2017 se stabileste ca limita maxima a sporurilor, compensatiilor, indemnizatiilor, adaosurilor, majorarilor, primelor, premiilor si altor elemente ale venitului salarial specific fiecarui domeniu de activitate este prevazuta in lege si in anexele nr. I-VIII.
Prevederile art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 instituie regula potrivit careia suma sporurilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza.

Stabilirea salariilor de baza

In vederea punerii in aplicare a dispozitiilor Legii-cadru nr. 153/2017, prin art. 36 din acest act normativ s-a stabilit ca, la data intrarii in vigoare - 1 iulie 2017 -, trebuie sa se procedeze la reincadrarea personalului salarizat "pe noile functii, grade/trepte profesionale, gradatie corespunzatoare vechimii in munca si vechime in specialitate/vechime in invatamant avute, cu stabilirea salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare si indemnizatiilor lunare potrivit art. 38".
Prin raportare la dispozitiile legale enuntate rezulta ca stabilirea salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare si indemnizatiilor lunare se efectueaza in conditiile art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017.
Prin alin. (1) al acestui articol este instituita regula aplicarii etapizate a legii, incepand cu data de 1 iulie 2017, iar etapele temporare apar descrise in alin. (2)-(6).
Astfel, in baza art. 38 alin. (3) lit. a) si d) din Legea-cadru nr. 153/2017, s-a majorat salariul de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017 si, incepand cu 1 martie 2018, cu 20% fata de nivelul acordat pentru luna februarie 2018, cu respectarea prevederilor alin. (6).
Art. 7 lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 defineste salariul de baza ca reprezentand suma de bani la care are dreptul lunar personalul platit din fonduri publice, corespunzator functiei, gradului/treptei profesionale, gradatiei, vechimii in specialitate, astfel cum este stabilita in anexele nr. I-IX.
Art. 7 lit. e) din Legea-cadru nr. 153/2017 defineste salariul lunar, care cuprinde salariul de baza ori, dupa caz, indemnizatia lunara sau indemnizatia de incadrare, compensatiile, indemnizatiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum si celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar.
Art. 7 lit. i) din Legea-cadru nr. 153/2017 defineste sporul ca reprezentand un element al salariului lunar/soldei lunare, acordat ca procent la salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, in conditiile legii, pentru fiecare categorie de personal.
In anexa nr. I din Legea-cadru nr. 153/2017 sunt prevazute salariile de baza pentru functiile din invatamant, aferente unei norme didactice.

Sintagma "majorare"

Redand dispozitiile art. 5 si 8 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017, instanta de fond a retinut ca toate aceste dispozitii folosesc sintagma "majorare", care se aplica la salariul de baza.
In aceeasi anexa, dispozitii legale distincte prevad "sporuri", "indemnizatii", de care beneficiaza personalul din invatamant: indemnizatie de izolare, spor de 10-25% din salariul de baza pentru personalul didactic desemnat sa conduca si sa realizeze practica pedagogica pentru pregatirea viitoarelor educatoare si a viitorilor invatatori, institutori si profesori, spor pentru conducatorii de doctorat, spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare, spor pentru personalul didactic care desfasoara activitate de predare-invatare- evaluare in sistemul penitenciar.
Cum dispozitiile art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 limiteaza la plafonul de 30% suma sporurilor, iar gradatia de merit si functia de diriginte nu reprezinta sporuri ale salariului de baza, ci majorari acordate in considerarea unor situatii speciale in care se afla doar anumite cadre didactice, pe o perioada limitata de timp, instanta a apreciat ca legiuitorul a urmarit sa instituie un regim juridic diferit al acestora din urma, exceptat de la aplicarea art. 25.

Apelul

Impotriva acestei sentinte a declarat apel parata Gradinita cu program prelungit, solicitand respingerea actiunii.
In esenta, apelanta-parata a sustinut ca drepturile salariale cuvenite membrilor de sindicat reclamanti au fost corect stabilite, fiind aplicabile dispozitiile art. 34 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018.
In sedinta publica din 13 octombrie 2020, instanta de apel a pus in discutia partilor oportunitatea sesizarii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in procedura reglementata de art. 519 si urmatoarele din Codul de procedura civila, pentru pronuntarea unei hotarari prealabile, pentru dezlegarea chestiunii de drept,

Inalta Curte a admis sesizarea

In urma deliberarii, ICCJ a admis sesizarea formulata de Curtea de Apel Iasi si a stabilit ca:
In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 38 alin. (4/1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 34 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare, drepturile salariale reglementate de art. 5, respectiv de art. 8 din anexa nr. I - Familia ocupationala de functii bugetare "Invatamant" capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017, intra sub incidenta prevederilor art. 38 alin. (41) din aceasta lege.

Iata pasaje din decizia Inaltei Curti, pe care o atasam integral la finalul articolului:

"Prin dispozitiile alineatului (4/1) al art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017, legiuitorul a inteles sa instituie o reglementare de exceptie cu privire la personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere si personalul de indrumare si control din invatamant, derogand de la dispozitiile cu caracter general cuprinse in alin. (4).
Dispozitiile alineatului (4/1), ca de altfel si cele ale alineatului (4) fac referire la salariul de baza, acesta fiind o notiune juridica de sine statatoare.
Pe de alta parte, prin prevederile sus-evocate ale art. 34 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018, se face vorbire despre salariul brut lunar inteles, la randul lui, ca notiune juridica autonoma, distincta de salariul de baza.
Cu privire la intelesul acestor doua notiuni, art. 7 lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 stabileste ca, in sensul acestei legi, salariul de baza ‘reprezinta suma de bani la care are dreptul lunar personalul platit din fonduri publice, corespunzator functiei, gradului/treptei profesionale, gradatiei, vechimii in specialitate, astfel cum este stabilita in anexele nr. I-IX’. Or, asa cum s-a aratat mai sus, anexa nr. I vizeaza familia ocupationala de functii bugetare ‘Invatamant’.
Totodata, art. 7 lit. e) a din Legea-cadru nr. 153/2017 mentioneaza, in scop explicativ, ca ‘salariul lunar cuprinde salariul de baza ori, dupa caz, indemnizatia lunara sau indemnizatia de incadrare, compensatiile, indemnizatiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum si celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar’.

Categorii juridice distincte

Examinarea comparativa a celor doua notiuni legale trimite la concluzia ca salariul de baza, respectiv salariul lunar sunt categorii juridice distincte, ele neputand fi confundate si nefiind nici intersanjabile, continutul lor juridic fiind diferit. Salariul lunar are un continut mai cuprinzator, acesta incorporand atat salariul de baza, cat si alte categorii de venituri (de asemenea distincte juridic), precum compensatiile, indemnizatiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile si, dupa caz, alte elemente specifice sistemului de salarizare.
Mai trebuie precizat, cu privire la caracterul drepturilor salariale, ca potrivit prevederilor art. 35 din Legea-cadru nr. 153/2017, sumele reprezentand drepturile salariale prevazute in aceasta lege sunt lunare, in forma bruta si supuse impozitarii, potrivit legii. Astfel fiind, trebuie inteles ca atunci cand legea se refera la salariul lunar, are in vedere salariul brut lunar, inteles ca un cumul de drepturi salariale exprimate in forma bruta si supuse impozitarii in conditiile stabilite de lege.
In aceste circumstante legale, faptul ca la art. 38 alin. (4/1) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 se evoca ‘salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018’, iar in cuprinsul alineatului (2) al art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 se face referire la ‘salariul brut lunar’, impune constatarea ca legiuitorul a inteles sa aiba in vedere situatii juridice diferite, in conditiile in care reperul fundamental instituit prin cele doua texte legale este el insusi diferit: salariul de baza, pe de o parte, respectiv salariul brut lunar, pe de alta parte.

Gradatia de merit

In procesul civil in care s-a formulat prezenta cerere de sesizare pentru dezlegarea unei chestiuni de drept prezinta importanta a se stabili daca gradatia de merit la care se refera art. 5 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017, respectiv majorarea cu 10% a salariului de baza la care se refera art. 8 din aceeasi anexa, capitol si litera reprezinta elemente salariale care fac parte din salariul de baza sau, dimpotriva, care nu se integreaza acestuia, dar se cuprind in salariul brut lunar al personalului didactic.
Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din anexa nr. I capitolul I lit. B, sus-evocata, ‘Personalul didactic din invatamant, inclusiv personalul didactic din bibliotecile centrale universitare, beneficiaza de gradatie de merit, acordata prin concurs. Aceasta gradatie se acorda pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar, bibliotecilor centrale universitare, respectiv al institutiei de nivel superior si reprezinta o crestere cu 25% a salariului de baza detinut. Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 5 ani’.

Prevederile legale

Interpretarea logica si gramaticala a acestor prevederi legale conduce la concluzia ca acordarea gradatiei de merit are ca efect majorarea cu 25% a salariului de baza, ea nereprezentand un element salarial distinct de salariul de baza, ci un drept ce are ca efect direct majorarea acestui salariu.
Prin urmare, in armonie cu intelesul notiunii de ‘salariu lunar’ oferit de art. 7 lit. e) din Legea-cadru nr. 153/2017, gradatia de merit nu apartine categoriei compensatiilor, indemnizatiilor, sporurilor, adaosurilor, primelor, premiilor ori altor elemente ale sistemului de salarizare care, desi integrate salariului (brut) lunar, sunt privite de legiuitor ca distincte de salariul de baza.
In ceea ce priveste majorarea de 10%, art. 8 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017 prevede ca ‘Personalul didactic care indeplineste functia de diriginte, invatatorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru invatamantul primar, profesorii pentru invatamantul prescolar beneficiaza de o majorare de 10% a salariului de baza’.
Si de aceasta data, la fel ca in cazul gradatiei de merit, majorarea evocata de lege vizeaza in mod direct salariul de baza, atragand cresterea acestuia, astfel ca ea nu reprezinta un element salarial distinct de salariul de baza, asimilabil sporurilor, indemnizatiilor, primelor s.a. la care se refera, diferentiindu-le de salariul de baza, art. 7 lit. e) din Legea-cadru nr. 153/2017.

Tinand seama de cele sus-aratate, rezulta ca, intrucat dispozitiile art. 34 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 se refera la salariul brut lunar, ele nu sunt aplicabile in cazul personalului didactic care beneficiaza de gradatia de merit la care se refera art. 5 sau de majorarea de 10% instituita prin art. 8 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017.
Pe cale de consecinta, trebuie considerat ca sunt incidente prevederile art. 38 alin. (4/1) din Legea-cadru nr. 153/2017, drepturile salariale ale personalului didactic beneficiar trebuind calculate, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, prin raportare la aceste dispozitii legale”.

* Cititi aici integral decizia Inaltei Curti

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani