Grid star
litigii

PENSIA PENTRU LIMITA DE VARSTA: DECIZIA JUDECATORILOR – Completul condus de vicepresedintele Inaltei Curti a motivat hotararea (Document)

Lumea Banilor prezinta Decizia 54/2002 prin care Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Inaltei Curti, condus de vicepresedintele Gabriela Bogasiu, a luat in discutie sesizarea Curtii de Apel Bacau.

Sesizarea a fost facuta in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la urmatoarea chestiune de drept:
"In interpretarea prevederilor art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (ipoteza comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare), coroborat cu art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care este efectul revizuirii deciziei de pensie care a stat la baza emiterii deciziei de incetare de drept a contractului individual de munca, respectiv daca intervine ca o consecinta reluarea raporturilor de munca”.

Dispozitiile legale supuse interpretarii Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul muncii) :


Art. 56. - (1) Contractul individual de munca existent inceteaza de drept:
(…)
c) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter exceptional, pentru salariata care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la varsta de 65 de ani; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II;(…)
(2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. c)-j), constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, si se comunica persoanelor aflate in situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare. (…)"

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 263/2010) :


Art. 107

(1) In situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie, se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire. (…)".

Procesul

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Neamt la 5 decembrie 2019, reclamantul a solicitat sa se constate ca nu mai subzista cazul de incetare de drept a contractului individual de munca prevazut de art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, in conditiile in care casa teritoriala de pensii a revizuit decizia de pensie in sensul respingerii acesteia, obligarea paratei la reintegrarea pe postul detinut anterior, precum si constatarea nulitatii deciziei de incetare a contractului individual de munca. Totodata, a solicitat obligarea angajatorului la plata tuturor drepturilor salariale indexate calculate de la momentul comunicarii deciziei de revizuire si al cererii de reintegrare si pana la momentul reintegrarii efective, cu obligarea angajatorului la plata cheltuielilor de judecata.
Prin Sentinta nr… Tribunalul Neamt - Sectia I civila si de contencios administrativ a admis actiunea si a constatat nulitatea deciziei de incetare a Contractului individual de munca. A fost obligata parata sa-l reintegreze pe reclamant pe postul detinut anterior si sa ii plateasca toate drepturile indexate calculate incepand cu data de 4 decembrie 2019 si pana la momentul reintegrarii efective.

Cererea reclamantului

In considerentele acestei sentinte, prima instanta a retinut ca, prin Decizia nr. xxxxxx/8.05.2019, emisa de casa teritoriala de pensii, s-a admis cererea reclamantului de acordare a pensiei pentru limita de varsta, stabilindu-se in favoarea acestuia o pensie in cuantum de 1.570 de lei incepand cu data de 14 martie 2019, cu reducerea varstei standard de pensionare pentru conditii speciale, deosebite si/sau alte conditii de munca (13 ani).
Aceasta decizie a fost comunicata angajatorului parat care, prin Decizia nr. xxx/17.05.2019, a stabilit incetarea de drept, in temeiul art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, a contractului individual de munca incheiat cu reclamantul, incepand cu 20 mai 2019.
Prin Decizia nr. xxxxxx/4.11.2019, casa teritoriala de pensii a revizuit Decizia de acordare a pensiei pentru limita de varsta nr. xxxxxx/8.05.2019, in sensul respingerii cererii reclamantului de acordare a pensiei pentru limita de varsta, retinandu-se ca reducerea varstei standard de pensionare pentru conditii speciale, deosebite ori alte conditii este de 12 ani, asa incat reclamantul nu este indreptatit la acordarea pensiei solicitate.

Cererea de reangajare

La data de 4 decembrie 2019, reclamantul a comunicat paratei cererea sa de reintegrare pe postul avut anterior, avand in vedere situatia expusa mai sus si invederand ca in privinta sa nu mai subzista cazul de incetare de drept al contractului individual de munca prevazut de art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.
Prima instanta a constatat ca, in realitate, nu mai exista motivul incetarii de drept a contractului de munca, nefiind intrunite conditiile de pensionare cu reducerea limitei de varsta in persoana reclamantului. Avand in vedere decizia de revizuire emisa de casa teritoriala de pensii, aceste conditii nu erau intrunite nici la 14 martie 2019, data de la care initial s-au acordat drepturile de pensie, nici la 20 mai 2019, data la care s-a emis decizia angajatorului de incetare de drept a contractului individual de munca al reclamantului, si nici in prezent, emiterea deciziei initiale fiind rezultatul fie a unei simple erori materiale, fie a unei greseli de interpretare legislativa. Cu toate acestea, avand in vedere decizia initiala de acordare a pensiei pentru limita de varsta, decizia de incetare de drept a contractului individual de munca a fost legal emisa.

Decizia de revizuire

Se mai arata ca daca in cauza nu se poate vorbi despre nulitatea Deciziei nr. xxx/17.05.2019, de vreme ce conditiile de validitate necesare au fost indeplinite la momentul intocmirii sale, in realitate exista o cauza de ineficacitate, produsa ulterior din punct de vedere formal, ca efect al emiterii deciziei de revizuire, iar decizia de incetare de drept a contractului individual de munca si-a pierdut eficienta.
Astfel, prima instanta a considerat ca a intervenit ineficacitatea deciziei de incetare a contractului individual de munca, efect al emiterii deciziei de revizuire a pensiei pentru limita de varsta, situatia fiind similara cu cea a institutiei caducitatii din dreptul civil. In speta s-a retinut ca este vorba despre o cauza de ineficacitate a actului juridic civil analizat, ce a intervenit independent de culpa vreuneia din parti, pentru un motiv ulterior emiterii actului (decizia de revizuire a dreptului de pensie). Cu alte cuvinte, potrivit instantei, motivul pentru care a incetat de drept raportul de munca al partilor nu mai subzista odata cu emiterea deciziei de revizuire, ca atare incetarea de drept, obligatorie, in temeiul legii si dincolo de vointa partilor, a disparut odata cu intocmirea deciziei prin care cererea de pensie a fost respinsa.

Raportul de munca

Se retine ca raportul de munca inceteaza de drept la comunicarea deciziei de pensionare pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare si avand in vedere ca decizia initiala de acordare a acestui drept a fost revizuita, dreptul de pensie solicitat fiind in esenta respins, ulterior incetarii raporturilor de munca si independent de culpa partilor, motivul pentru care contractul individual de munca se impunea a fi incetat de drept a disparut incepand cu data de 4 noiembrie 2019.
Daca tertul care a produs aceasta situatie, respectiv casa teritoriala de pensii, ar fi intocmit actele necesare acordarii dreptului la pensie in mod judicios, cauza ce conduce la ineficacitatea deciziei de incetare de drept a contractului individual de munca nu ar fi existat, iar salariatul nu s-ar fi aflat in circumstanta lipsei oricarei surse de venit.
Impotriva sentintei a declarat apel parata, care a formulat critici cu privire la trimiterea la institutia caducitatii, ca fiind straina de obiectul dedus judecatii, de argumentele si apararile formulate de parti.

In urma studierii dosarului, Inalta Curte a admis sesizarea.

Iata decizia ICCJ:

"Admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Bacau - Sectia I civila in Dosarul nr. 2.316/103/2019.
In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 56 alin. (1) lit. c) si art. 56 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca:
Respingerea cererii de pensionare pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare in procedura revizuirii prevazuta la art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage aplicarea normelor de drept din Codul civil ce reglementeaza efectele nulitatii actului juridic, in privinta deciziei de constatare a cazului de incetare de drept a contractului individual de munca emise de angajator in temeiul dispozitiilor art. 56 alin. (2) coroborat cu art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.
Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila”
.

Iata pasaje din decizia Inaltei Curti, pe care o atasam integral la finalul articolului:

"Obiectul chestiunii de drept il constituie, in esenta, interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 56 alin. (1) lit. c) si art. 56 alin. (2) din Codul muncii (ipoteza comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare) in coroborare cu prevederile art. 107 din Legea nr. 263/2010.
Cu titlu prealabil, se impune constatarea ca incetarea de drept a contractului individual de munca, in considerarea protectiei juridice de care beneficiaza dreptul la munca, este reglementata de legiuitor prin norme juridice imperative, a caror aplicare nu poate fi extinsa pe cale de interpretare. In consecinta, o astfel de masura poate fi dispusa de angajator exclusiv in situatia constatarii actelor si faptelor juridice prevazute limitativ la art. 56 alin. (1) lit. a) -j) din Codul muncii, intrucat, in absenta acestora, decizia de constatare a incetarii contractului individual de munca ar echivala cu o decizie de concediere.
In acest sens, art. 56 alin. (2) din Codul muncii prevede explicit ca angajatorul constata cazul de incetare de drept a contractului individual de munca in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia, in scris, printr-o decizie care se comunica persoanelor indreptatite in termen de 5 zile lucratoare.

Decizia emisa de angajator

Rezulta ca decizia emisa de angajator in temeiul art. 56 alin. (2) din Codul muncii nu semnifica un act prin care se dispune incetarea de drept a contractului individual de munca, ci reprezinta, astfel cum prevede explicit norma de drept, un act constatator al intervenirii unuia dintre cazurile prevazute la art. 56 alin. (1) lit. c) -j) din cod. Emiterea acestei decizii are insa ca efect incetarea raporturilor de munca dintre angajat si angajator, astfel cum s-a aratat.
In privinta cazului de incetare a contractului individual de munca reglementat la art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, legiuitorul a prevazut ca angajatorul este indrituit sa emita decizia de constatare prevazuta la art. 56 alin. (2) din Codul muncii la data comunicarii deciziei de pensionare.
Din economia textelor legale mentionate reiese ca faptul juridic ce atrage incidenta normei de drept prevazute la art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii este pensionarea angajatului pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare, fapt care se probeaza prin decizia de admitere a cererii de pensionare emisa de casa teritoriala de pensii competenta, potrivit dispozitiilor art. 106 raportat la art. 55 din Legea nr. 263/2010.
Per a contrario, ipoteza in care casa teritoriala de pensii emite decizie de respingere a cererii de pensionare nu se circumscrie normei de drept mentionate si nu atrage incetarea de drept a contractului individual de munca al angajatului.

Revizuirea deciziei de pensie

Revizuirea deciziei de pensie poate fi dispusa in conditiile art. 107 alin. (1) si (1/1) din Legea nr. 263/2010, anume in situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie, se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, respectiv, in situatia asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV din aceeasi lege, care au depus declaratia individuala de asigurare, daca la definitivarea anului fiscal, pe baza datelor comunicate de organul fiscal central, se constata diferente intre venitul lunar asigurat utilizat la stabilirea punctajelor lunare avute in vedere la calculul pensiei si cel ales de contribuabil in declaratia individuala de asigurare.
In situatia sesizata, examinarea circumstantelor particulare ale cauzei a relevat faptul ca angajatul a formulat cerere de pensionare pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare, ce a fost admisa de casa teritoriala de pensii printr-o decizie in baza careia angajatorul a emis, la randul sau, decizia de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca prin pensionare.
Ulterior, in procedura revizuirii prevazuta la art. 107 din Legea nr. 263/2010, casa teritoriala de pensii a emis decizia de revizuire prin care a respins cererea de pensionare, motivat de faptul ca reducerea varstei standard de pensionare pentru conditii speciale, deosebite ori alte conditii de care beneficiaza angajatul este de 12 ani, si nu de 13 ani, cum eronat stabilise initial, precum si decizia privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale.
Decizia de revizuire a fost comunicata angajatorului, care, prevalandu-se de decizia prin care constatase anterior incetarea de drept a contractului individual de munca in baza deciziei initiale de admitere a cererii de pensionare, a refuzat solicitarea de reluare a raporturilor de munca formulata de fostul angajat.

Constestatia

Contestatia formulata de fostul angajat impotriva deciziei de revizuire a fost respinsa prin hotarare judecatoreasca definitiva, retinandu-se ca procedura de revizuire prevazuta la art. 107 din Legea nr. 263/2010 poate fi folosita nu doar pentru corectarea erorilor de calcul privind cuantumul pensiei, ci si a erorilor privind conditiile de acordare a dreptului la pensie, in speta apreciindu-se ca revizuirea se impunea pentru indreptarea erorilor materiale generate de sistemul electronic de prelucrare a datelor, care a avut in vedere o forma a legii ce nu mai era in vigoare la data depunerii cererii de pensionare, ca urmare a modificarii aduse prin Legea nr. 221/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Se constata ca situatia conflictuala generata de respingerea cererii de pensionare pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare printr-o decizie de revizuire, emisa in temeiul art. 107 din Legea nr. 263/2010 ulterior emiterii de catre angajator a deciziei de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca drept urmare a pensionarii, nu este reglementata prin normele de drept din legislatia muncii ori de asigurari sociale.
Codul muncii se completeaza insa cu normele de drept comun cuprinse in Codul civil. In acest sens, dispozitiile art. 278 alin. (1) din Codul muncii prevad urmatoarele: ‘Dispozitiile prezentului cod se intregesc cu celelalte dispozitii cuprinse in legislatia muncii si, in masura in care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de munca prevazute de prezentul cod, cu dispozitiile legislatiei civile’.
Tot astfel, Legea nr. 263/2010 se completeaza cu normele de drept comun prevazute de Codul civil, in aplicarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) din Codul civil care prevad ca ‘Prezentul cod este alcatuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se refera litera sau spiritul dispozitiilor sale" si ale art. 3 alin. (1) care statueaza cu privire la aplicarea generala a Codului civil "raporturilor dintre profesionisti, precum si raporturilor dintre acestia si orice alte subiecte de drept civil’.

Jurisprudenta

Jurisprudenta face trimitere si la dispozitiile art. 5 alin. (3) din Codul de procedura civila, potrivit carora: ‘In cazul in care o pricina nu poate fi solutionata nici in baza legii, nici a uzantelor, iar in lipsa acestora din urma, nici in baza dispozitiilor legale privitoare la situatii asemanatoare, ea va trebui judecata in baza principiilor generale ale dreptului, avand in vedere toate circumstantele acesteia si tinand seama de cerintele echitatii’.

Dispozitiile constitutionale

Cu valoare de principiu, se impune si constatarea ca dispozitiile constitutionale protejeaza atat dreptul la munca, ce nu poate fi ingradit (art. 41 din Constitutia Romaniei), cat si dreptul la pensie, care, potrivit art. 47 alin. (2) din Constitutie, este recunoscut cetatenilor doar in conditiile prevazute de lege, regimul juridic al acestor drepturi fiind reglementat prin norme juridice imperative a caror incalcare, in absenta unor sanctiuni specifice instituite prin normele din legislatia speciala, atrage aplicarea sanctiunilor din dreptul civil comun.
In acest context, in ceea ce priveste problema de drept supusa analizei, se constata ca divergenta de opinii si solutii vizeaza institutia juridica incidenta in privinta deciziei de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca emise de angajator, respectiv daca este aplicabila nulitatea sau caducitatea, chestiunea reluarii raporturilor juridice de munca fiind una subsecventa dezlegarii chestiunii de drept enuntate si care urmeaza a fi apreciata in concret, in functie de particularitatile spetei, de completul de judecata investit cu solutionarea cauzei.
In analiza chestiunii de drept propriu-zise mai trebuie observat, in ceea ce priveste caducitatea, ca aceasta este o cauza de ineficacitate a actului juridic (iar nu o sanctiune de drept civil) ce presupune un act juridic valabil incheiat si o cauza ulterioara incheierii actului juridic si straina de vointa autorului acestuia de incetare a consecintelor in vederea carora a fost intocmit, care produce efecte numai pentru viitor, deoarece pentru trecut actul juridic respectiv nu si-a produs niciun efect.

Efectele juridice

Or, este de necontestat imprejurarea ca decizia de incetare de drept a contractului individual de munca emisa de angajator a produs efecte juridice inca de la momentul emiterii/comunicarii sale, angajatul pierzand aceasta calitate in favoarea calitatii de pensionar dobandite in baza deciziei de pensionare emise initial de casa teritoriala de pensii.
Actul juridic prin care casa teritoriala de pensii recunoaste angajatului dreptul la pensie (decizia de pensie) este un act juridic unilateral, in intelesul art. 1.324 si urmatoarele din Codul civil, supus insa reglementarilor speciale prevazute de Legea nr. 263/2010, iar actul juridic de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca este un act juridic unilateral subsecvent, intrucat se intocmeste de angajator in temeiul legii si exclusiv in baza comunicarii deciziei de pensie.
Decizia de revizuire emisa in procedura prevazuta la art. 107 din Legea nr. 263/2010, prin care este respinsa cererea de pensionare, este, de asemenea, un act juridic unilateral, care stinge retroactiv un drept recunoscut destinatarului, anume dreptul la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare initial stabilit, lipsind de efecte juridice decizia de pensie de la data emiterii sale.
Desfiintarea retroactiva a deciziei initiale de pensionare fundamenteaza restituirea prestatiilor executate in baza sa de catre angajatul care dobandise anterior calitatea de pensionar. In aplicarea acestui efect se emite de catre casa teritoriala de pensii, astfel cum s-a procedat si in speta, decizia privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale.

Sanctiunea nulitatii

In considerarea efectelor juridice pe care le produce decizia de revizuire asupra deciziei prin care anterior fusese admisa cererea de pensionare, anume lipsirea de orice efecte juridice, atat pentru trecut, cat si pentru viitor, rezulta ca, sub acest aspect, revizuirea actelor juridice dispusa de casa teritoriala de pensii se aseamana cu sanctiunea nulitatii din dreptul comun.
In consecinta, in privinta efectelor juridice pe care le produce desfiintarea deciziei de pensie asupra actelor subsecvente intocmite/emise in baza sa, instantele judecatoresti trebuie sa aiba in vedere dispozitiile legale ce reglementeaza efectele nulitatii, potrivit art. 1.325 raportat la art. 1.254 din Codul civil.
Asa fiind, se constata ca, prin finalitatea urmarita, sesizarea de fata are ca scop lamurirea unei chestiuni de drept reale, susceptibile a primi interpretari diferite, astfel ca, in vederea preintampinarii ivirii unei practici judiciare neunitare, urmeaza a fi admisa”.


*Decizia ICCJ

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani